Genomics banner

Amdanom ni

Ynglŷn â'r GPU

Mae'r Grŵp Ymchwil Polisi Genomeg yn un o'r grwpiau ymchwil hiraf yn y DU sy'n astudio goblygiadau geneteg a genomeg. Er 1996 rydym wedi cynnal rhaglenni ymchwil arloesol yn ymwneud ag effaith technolegau genomig ar ofal iechyd, yn enwedig mewn perthynas â gweithwyr iechyd proffesiynol a'r cyhoedd. Mae'r GPU wedi gwneud cyfraniad sylweddol at ddatblygu polisi ac ymarfer mewn genomeg ar lefel genedlaethol a rhyngwladol gyda gwaith arbennig o arloesol ym meysydd ymgysylltu â'r cyhoedd a hyfforddi gweithwyr iechyd proffesiynol (yn enwedig nyrsys a bydwragedd).

Ein nod yw gwneud cyfraniad sylweddol at baratoi proffesiynol, addysg gyhoeddus, ac yn y pen draw at welliannau mewn gofal trwy ddefnyddio genomeg. Rydym yn gwneud hyn trwy ein hymchwil, trwy gynhyrchu gwybodaeth newydd a chymhwyso'r wybodaeth honno i ddatblygiadau polisi ym maes iechyd, addysg ac arweinyddiaeth nyrsio.

Mae gan y GPU ddau brif linyn ymholi:

  • Addysg, cymhwysedd a datblygu gweithlu gweithwyr iechyd proffesiynol, dan arweiniad Dr Emma Tonkin
  • Dealltwriaeth y cyhoedd o eneteg / genomeg, dan arweiniad yr Athro Cyswllt Rachel Iredale, PhD.

Mae gennym arbenigedd mewn nifer o feysydd gan gynnwys technegau consensws; datblygu fframweithiau cymhwysedd ac offer asesu matrics aeddfedrwydd; casglu a defnyddio naratif claf / personol; a'r defnydd o ddulliau arloesol o weithio gyda grwpiau anodd eu cyrraedd, yn enwedig pobl ifanc.

Darganfyddwch fwy am ein rhaglenni gwaith cyfredol a chwblhawyd.


Y prosiect Dweud Straeon: Deall prosiect Geneteg Bywyd Go Iawn


Un o'n cyflawniadau mwyaf yw'r prosiect Telling Stories; adnodd addysg ar-lein sydd wedi ennill gwobrau, am ddim. Wedi'i lansio yn 2007, datblygwyd y wefan i ddechrau ar gyfer nyrsys a bydwragedd i'w helpu i ddysgu mwy am eneteg a chysylltu eu gwybodaeth ag ymarfer bob dydd. Ers hynny rydym wedi ei ehangu i gefnogi addysg feddygol. Ar hyn o bryd mae'r wefan yn cynnwys mwy na 100 o straeon personol (mewn cymysgedd o fformat ysgrifenedig a fideo), gan bobl sy'n byw gyda neu mewn perygl o gyflwr genetig, aelodau o'r teulu a gweithwyr iechyd proffesiynol. Mae wedi cael derbyniad da iawn yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gydag ymwelwyr o dros 170 o wledydd.

I gael mynediad i'r llyfrgell rhad ac am ddim o straeon bywyd go iawn a'r holl ddeunydd ategol, ewch i wefan Telling Stories neu i ddarganfod mwy am y prosiect, ewch i'n tudalen prosiectau a'n dilyn ar Twitter.

Telling Stories logo

http://www.tellingstories.nhs.uk/


Cydweithio

Mae'r GPU yn gweithio ar y cyd â llawer o unigolion a sefydliadau ledled y DU a thramor ar fentrau ymchwil ac addysg gan gynnwys Partneriaeth Genomeg Cymru a'r Rhaglen Addysg Genomeg yn Health Education England yn y DU, ac yn rhyngwladol gyda chydweithwyr yn y Gynghrair Nyrsio Genomeg Fyd-eang (G2NA) a'r Gymdeithas Ryngwladol Nyrsio mewn Geneteg (ISONG)

Mae'r cysylltiadau allanol cyfredol yn cynnwys:


Cysylltwch â ni

Dr Rachel Iredale
(01443) 483075

Dr Emma Tonkin
(01443) 483156