Genomics banner

Tîm

Academyddion

Dr Emma Tonkin, Genomics Policy Unit

Dr Emma Tonkin sy'n arwain yr Uned Polisi Genomeg. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ddarparu gofal iechyd genomig i wella canlyniadau cleifion, teulu a chymuned yn fyd-eang. Gan weithio’n bennaf gyda’r proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth, mae ei gwaith wedi canolbwyntio ar addysg ac ymgysylltu â gweithwyr iechyd proffesiynol, a mentrau datblygu gwasanaethau yn y DU ar gyfer prif ffrydio genomeg ar draws gwasanaethau iechyd.  Mae Dr Tonkin yn adolygu am nifer o gyfnodolion ac ar hyn o bryd mae'n cydweithio'n weithredol â nifer o unigolion a sefydliadau gan gynnwys Partneriaeth Genomeg Cymru a Rhaglen Addysg Genomeg Health Education England.

Prof Maggie Kirk, Genomics Research

Mae Maggie Kirk yn Athro Emeritws Genomeg. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar addysg geneteg, adrodd straeon mewn addysg a dulliau consensws. Mae codi proffil geneteg yn addysg gweithwyr iechyd proffesiynol wedi bod yn nod pwysig i Maggie ers iddi ddechrau ei gyrfa academaidd ym 1992. Cyn hyn bu Maggie yn ymarfer yn y lleoliad gofal coronaidd, ar ôl symud gyrfa i nyrsio o faes mamaliaid.

KevinMcDonald.jpg

Mae Kevin McDonald yn gweithio ar ymchwil ac addysg. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys defnyddio efelychiad ffyddlondeb uchel ar gyfer cyfrifo dosau meddyginiaeth ac ef yw Cadeirydd Pwyllgor Moeseg Ymchwil y Gyfadran.

Dr Juping Yu, nursing research fellow

Mae gwaith Dr Juping Yu yn canolbwyntio ar wella gofal a chymorth i bobl o gefndiroedd cymdeithasol a diwylliannol amrywiol. Mae ganddi ddiddordeb mewn gofal iechyd genetig; empathi a gofal tosturiol; sgrinio cyn geni a chanser; adolygiadau systematig; mapio cysyniadau grŵp, treialon ar hap, a dulliau ymchwil ansoddol. Cyhoeddir gwaith Dr Yu yn rheolaidd, ac Dr Yu adolygu ar gyfer nifer o gyfnodolion academaidd.

Myfyrwyr PhD

Dr. Saghira Malik Sharif, PhD Health


Mae Saghira Malik Sharif wedi cwblhau ei PhD fesul Portffolio yn ddiweddar.
Traethawd ymchwil: Gwella cynnwys Poblogaeth Pacistanaidd Prydain mewn Ymchwil Genomeg Glinigol: Datblygu fframwaith Cymhwysedd.

Joanne Swidenbank, PhD student KESS


Joanne Swidenbank, KESS Myfyriwr PhD
Traethawd ymchwil: Datblygu'r gweithlu iechyd mewn genomeg: astudiaeth achos rhyngddisgyblaethol hydredol, traws-Gymru, amlddisgyblaethol.

Ymweld apwyntiadau


Dr Rhian Morgan_ Genomics

Rhian yw'r Uwch Swyddog Addysg ac Ymgysylltu ym Mharc Gene Cymru lle mae'n helpu i ddarparu rhaglen geneteg a genomeg brysur i'r cyhoedd, ysgolion a cholegau, gweithwyr iechyd proffesiynol a chleifion a theuluoedd y mae cyflyrau prin a genetig yn effeithio arnynt. Mae hi'n gweithio gyda Phartneriaeth Genomeg Cymru i helpu i sicrhau ymgysylltiad o amgylch strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl Llywodraeth Cymru, a lansiwyd yn 2017. Cyn hynny, bu'n gweithio gydag unigolion a theuluoedd yr oedd cyflyrau genetig yn effeithio arnynt fel Swyddog Prosiect Straeon Dweud yr Uned Polisi Genomeg Deall Geneteg Bywyd Go Iawn prosiect.

Mae Nicki yn Gynghorydd Genetig Cofrestredig GCRB sy'n gweithio yng Ngwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru gyfan ac yn Ddarlithydd yn y Ganolfan Addysg Feddygol, Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd lle mae'n arwain yr MSc Cwnsela Genetig a Genomig ar y cyd. Hi yw is-gadeirydd Cymdeithas Nyrsys a Chynghorwyr Genetig. Yn flaenorol roedd Nicki yn ymchwilydd ar y Prosiect Geneteg ac Ieuenctid Merthyr (GAMY) ar gyfer yr Uned Polisi Genomeg.